Home » Provozní řád letiště

Provozní řád letiště

Provozní řád modelářského letiště Vysočany

Všichni modeláři, kteří na letišti létají, jsou povinni se seznámit s tímto letovým řádem a dodržovat jej. Létat se smí od rozednění do setmění, s výjimkou časového omezení pro modely poháněné spalovacími motory, které je dané blízkostí obytných domů a rekreačních objektů. Modely poháněné spalovacími motory smějí proto létat pouze v době od 6.00 -12.00 a od 14.00- 22.00 hod. Na toto omezení neplatí žádná výjimka a týká se též zkoušení a seřizování motorů!

Při provozu modelu má modelář vždy jako hlavní zásadu zajištění bezpečnosti provozu na letišti. Zaparkovat vozidlo je třeba na místě k tomu určeném.

Za provoz modelu a jeho případné následky je plně odpovědný jeho pilot. Způsobí-li někdo škodu nebo újmu na zdraví, je povinen nést její následky. Za osoby mladší 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. V případě, že se k prostoru modelářského letiště blíží letoun, je pilot modelu povinen okamžitě přistát a model odstranit z plochy letiště. Pokud to není vzhledem k situaci možné, je pilot povinen odlétnout s modelem mimo dráhu pohybu letounu směrem ven z letiště.

Za bezpečnost provozu zodpovídají všichni přítomní členové klubu, i ti kteří nelétají. Nedodržení bezpečnosti bude mít za následek zákaz vstupu s modelem.
Je naprosto nepřípustné provádět nízké průlety nad prostorem, kde jsou lidé a startovat, nebo přistávat přes tyto prostory.

Pro nové a méně zkušené piloty platí doporučení absolvovat první lety pod dohledem některého ze zkušenějších pilotů, popř. dle možnosti využít systém řízení „učitel – žák“, tak aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku mimořádné události. Nelétající členové sledují letový provoz a dle nutnosti a možnosti upozorní na případné krizové události, například střet s jiným modelem, nebo jinou skutečnost ohrožující bezpečnost létání.

Používáme jen povolené frekvence 27, 35, 40 MHz a 2,4 GHz.

Před létáním je nutno prověřit u ostatních pilotů, zda používaný kanál není již obsazen. Pokud ano, dohodnout se, jak bude provedeno střídání na stejném kanálu.

Pokud není provedeno výše uvedené, nesmí se zapínat vysílač. Pokud již někdo létá, oznámit úmysl vzlétnout a domluvit se, ve kterých místech bude kdo létat (nevzlétat ostatním za zády).
Létá vždy jen jeden pilot. Pokud chce létat současně i někdo jiný, musí se s prvním domluvit, v kterých místech budou létat. Pokud první pilot nebude souhlasit se současným létáním, musí toto druzí respektovat.

V případě pádu letadla do areálu zemědělské farmy neprodleně nahlásit správci letiště p.Konečnému. Přísný ZÁKAZ SAMOVOLNÉHO VSTUPU do areálu farmy.

Zakazuje se létat nad: zaparkovanými automobily, ostatními piloty, přihlížejícími.

Zakazuje se létat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Při letu se nesmí ohrožovat ostatní letadla.

Pokud je ve vzduchu více letadel, tak úmysl přistát nebo prolétat nad dráhou ohlásit ostatním.
Je třeba zachovávat pořádek. Odpadky, zbytky modelů, nepoužitelné součástky atd. vždy odvézt s sebou.
Nedopalky z cigaret a drobný odpad odhazovat do koše, nikoliv na plochu letiště či do okolí.
Zákaz trhání zemědělských plodin ze sousedních pozemků.

Účastník provozu odpovídá za případné hosty nebo doprovod.

Přihlížející a doprovod nesmí vstupovat na plochu letiště, která je určena pro start a přistání modelů, sahat na modely, překračovat modely (nutno obejít).

Při nedodržení výše uvedených pravidel je oprávněn člen klubu leteckých modelářů, dále jen KLM, vykázat modeláře nečlena z plochy. Pokud pravidla porušuje člen klubu, může být vykázán správcem letiště.

Opakované nebo hrubé porušování provozního řádu KLM může vést k vyloučení člena z klubu.

Chováme se tak, abychom svou aktivitou neomezovali aktivity jiných lidí.